HUKUKİ MAKALELER
 Türkiye Barolar Birliği
 Yargıtay
 Danıştay
 Sayıştay
 İstanbul Barosu
 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMA İZNİ

 

            Özet: Yabancı işçilerin Türkiye’de çalışma koşulları ve çalışma izinleri 4817 sayılı yasa ile düzenleniyordu. 28 TEMMUZ 2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı uluslar arası iş gücü kanununun yürürlüğe girmesiyle 4817 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır.

            6735 sayılı yasa ile Uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler yeniden düzenlenmiştir.

 

1-YASANIN AMACI VE KAPSAMI:

            6735 sayılı yasanın amacı, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri günün gelişen koşullarına uygun olarak düzenlemektir.

Bu Yasa, Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancıları kapsar.  Türkiye'de geçici nitelikte hizmet vermek amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri de kapsar.

Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri bu yasanın yürürlüğe girmesiyle bundan böyle bu yasa hükümlerine göre yürütülecektir.

Bu Yasanın uygulanmasında, Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

 

2-TANIMLAR:

            Bu Yasanın uygulanmasında geçen tanımları açıklayalım: 

a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türkiye'de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren çalışma iznini,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma ve oturma hakkı veren izni,

ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma izni almaksızın çalışma ve oturma hakkı veren muafiyeti,

ç) Genel Müdürlük: Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünü,

d) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi suretiyle çalışma izniyle çalıştığı süreyi,

e) Sınır ötesi hizmet sunucusu: Türkiye'de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye'deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancıyı,

f) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye'de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini,

ğ) Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye'de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre

eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise oturma hakkı veren belgeyi,

g) Uzun dönem oturma izni: 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42.  nci maddesi uyarınca verilen oturma iznini,

ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

ğ) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu ifade eder.

 

3- ULUSLAR ARASI İŞGÜCÜ POLİTİKASININ BELİRLENMESİ:

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

*Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.

 

* Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel

Ve ekonomik dönemsel değişiklikleri izleyecektir.  Kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğu olduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler kuracak ve Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenecektir.

 

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uluslararası işgücü politikalarının hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alacaktır.

 

*Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği, Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşmaktadır.

 

*Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyon temsilcileri kurul üyesi olarak toplantıya davet edilecektir.

 

*Kurul, uluslararası işgücüne ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izleyecektir. Türkiye'nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecektir.

 

*Kurul kararları, uluslararası işgücü politikası esaslarının ve Göç Politikaları Kuruluna önerilmek üzere Türkiye'nin uluslararası işgücü ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate alınacaktır.

 

*Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem ile yılda en az bir kez toplanacaktır. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilecektir.

 

4-ULUSLAR ARASI İŞGÜCÜNÜN İZLENMESİ:

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı işçilerin taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kuracaktır.

            Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, yabancılara, yabancı istihdamı ihtiyacına ve yasa kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge talep edebilecektir.

Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenecektir.

 

5-ÇALIŞMA İZNİNDE YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

            Çalışma izni, yukarıda belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.  6735 sayılı yasa kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

            Diğer kanunlarda ya da Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu yasaya göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler ve çalışma izni almadan Türkiye’de çalışabilirler.

 

6-ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU:

            Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsoloslukları tarafından Bakanlığa iletilir.

            Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

            Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasından altmış gün önce ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılmalıdır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilecektir.

            Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilecektir.

            Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınacaktır.

            Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak ölçütleri belirleyecektir.

            Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan kaynaklandığı belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilecektir.

            Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.

 

7-ÖN İZİN ALINMASI:

                Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur.

            Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olup ön izin alınması gereken meslekler anılan bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecektir.

            Ön izin alan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, Bakanlıkça belirlenen değerlendirme ölçütlerini karşılamayanlara ait hüküm uygulanmaz.

            Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca Türkiye’de çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirme yapılmaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşlerine başvurulmaz.  Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde puanlama sistemi oluşturulmaz.

            Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabidir.

            Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilecektir.

           

8-ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU HANGİ HALLERDE REDDEDİLİR:

            Çalışma izni başvurusu üzerine yapılan değerlendirmelerde neticesinde:

* Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayanlar,

* Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuranlar,

* Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyenler,

* Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan başvurular,

* Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılar,

* Bakanlıkça belirlenen değerlendirme ölçütlerine uygun olmayanlar,

* İçişleri Bakanlığınca Türkiye’de çalışması sakıncalı görülen yabancılar,

* Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen yabancılar,

* Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları,

* Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, başvurular reddedilecektir.

 

9-ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ:

            Çalışma izni başvurusu kabul edilen ve Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli olmak üzere çalışma izni verilecektir. Gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak isteyen yabancıya da bir yıl geçerli olmak üzere çalışma izni verilecektir.

            Uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilecektir. Farklı bir işveren yanında çalışmak isteyen yabancıya bir yıl geçerli olmak üzere çalışma izni verilecektir.

            Türkiye'de uzun süreli oturma izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni almak için başvurabilirler. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak bir hak sağlamaz.

            Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun süreli oturma izninin sağladığı tüm haklardan yararlanacaktır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacaktır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

            Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan Limited şirketin şirket ortağı olan müdürü,

Anonim şirketin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabileceklerdir.

            Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

            Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınacaktır.

            Bağımsız çalışma izni, süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenir.

 

10-TURKUAZ KART NEDİR:

            Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara verilen karta Turkuaz kart denilir.

            Turkuaz kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde çalışma izni verilen yabancı altı ay içinde Türkiye’ye gelmezse veya yalan ve yanlış bilgilerle başvurmuşsa bu durumda çalışma başvurusu iptal edilir. İptal edilmeyen çalışma başvurusu üzerine Turkuaz kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu üzerine kaldırılır ve süresiz Turkuaz kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılmalıdır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilecek ve Turkuaz kart geçersiz hale gelecektir.

            Turkuaz kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve oturma izni yerine geçen belge verilecektir.      

            Turkuaz kart sahibi olan yabancı 6735 sayılı yasada düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır.

            Turkuaz kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilecektir.

 

11-ÇALIŞMA İZNİNİN YARARI NEDİR:

            6735 sayılı yasaya göre çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı yasa uyarınca oturma izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı uluslararası koruma tedbirleri ile ilgili yasada tanımlanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir nedenle oturma izni olması yabancıya çalışma hakkı vermez.

            Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye'ye gelmek zorundadır. Bu süre içinde Türkiye'ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.

            Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri; iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik koşulların gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir.

 

12-ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ:

            Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.

            Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsoloslukları tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilir.

            Çalışma izni muafiyeti başvurulan yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti düzenlenir.

Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya oturma izni sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

            Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye'de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

 

13-ÇALIŞMA İZNİ VEÇALIŞMA MUAFİYETİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İPTALİ:

                Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya Bakanlıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.

Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptali:

·         Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye'ye gelmemesi,

·         İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,

·         Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,

·         Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,

·         Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,

·         Turkuaz kart kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,

·         İçişleri Bakanlığınca Türkiye’de çalışması sakıncalı görülenler,

·         Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,

·         Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,

·         Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması halinde yabancıların çalışma izni ve çalışma muafiyeti izni iptal edilir.

 

        Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılacaktır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir.

         Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecektir.

            Öğrenimlerini Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını almış olan yabancılar da 6735 sayılı yasaya göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini Türkiye’de yapabileceklerdir.

 

14-YARGI YOLU:

                Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddedilmesi ve düzenlenen belgelerin iptaline ilişkin kararlar, yabancı işçi çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni ya da Turkuaz kart sahibi yabancıya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir.

 

            Bakanlığın 6735 sayılı yasa kapsamında verdiği kararlara karşı ilgilileri tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hâlinde ret kararını tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yetkili idare mahkemesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine idari dava açabileceklerdir.

 

15-SONUÇ:

            6735 sayılı uluslar arası iş gücü kanununun yürürlüğe girmesiyle 4817 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. Bu makalemizde Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı işçilerin çalışma izni almak için başvurma koşullarını, çalışma izni başvurularının hangi makamlara yapılacağını ve çalışma izni talep eden yabancı işçiye süreli veya süresiz çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti ile ilgili düzenlemeleri yeni yasaya göre açıklamaya çalıştık.

Yine çalışma izni talebi reddedilen veya iptal edilen yabancı işçinin başvurması gereken yargı yolunu da açıklamış olduk.

 

*LEBİB YALKIN 2017 ARALIK SAYISINDA YAYINLANDI.

 

Kaynakça:

6735 ve 6458 sayılı yasalar.


AVUKAT EROL TÜRK   

[email protected]